Privacyverklaring

KK Streven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

KK Streven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Als KK Streven zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

KK Streven
Kompenhofstraat 26
1980 Eppegem
of via bvikke10@gmail.com

Welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door KK Streven verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • De correcte verwerking van reservatieaanvragen voor onze toneelproducties. Wij beroepen ons hiervoor op een onderlinge overeenkomst;
 • De registratie van deelnemers aan onze fietsrally;
 • Het versturen van uitnodigingen, louter voor onze eigen activiteiten (toneelproductie, zangavond, fietsrally) naar degenen die in het verleden reeds uitnodigingen ontvingen en/of een activiteit van onze vereniging bijwoonden.. Wij beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang. Als lokale socio-culturele vereniging die in hoofdzaak steunt op belangeloos en niet vergoed vrijwilligerswerk is het cruciaal om voldoende publiek aan te kunnen trekken voor onze activiteiten. Deze activiteiten (bv. een toneelproductie) brengen immers aanzienlijke kosten met zich mee (huur van zaal en repetitieruimte, decor, attributen, kostuums, techniek, regie, auteursrechten, publiciteit,…). De toename van het sociaal netwerken via digitale media noopt dat ook publiciteit meer en meer via digitale media moet worden gevoerd. Bij het versturen van elke uitnodiging zal u geïnformeerd worden over de mogelijkheid om uw gegevens te schrappen  alsook de wijze waarop u dit moet doen.
 • Het ledenbeheer i.e. het houden van ledenlijsten, verzekering van deze leden via de federatiekoepel Open Doek, het bekomen van subsidies alsook het bijhouden van een lijst van occasionele helpers/vrijwilligers.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken

 • Voor reservatieaanvragen : naam, mailadres, telefoonnummer
 • Voor registratie deelname fietsrally : naam, adres, mailadres
 • Voor versturen van uitnodigingen : mailadres
 • Voor het ledenbeheer : naam, adres, geboortedatum, mailadres, telefoonnummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Tevens is het mogelijk dat wij sfeerfoto’s van onze activiteiten nemen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Zo geven we de gegevens van leden door aan de koepelorganisatie Open Doek het oog op de verzekering van leden alsook aan de lokale overheden (met het oog op bekomen van subsidies).

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn

KK Streven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het is bij toneelverenigingen niet ongewoon dat personen de beoefening stopzetten om ze na een aantal jaren terug op te nemen. Hierdoor is het aangewezen dat KK Streven de persoonlijke gegevens bewaard voor een termijn van 10 jaar na hun laatste gebruik. 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens KK Streven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De toegang tot betreffende gegevens wordt tot een strikt minimum aantal medewerkers beperkt;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.  Tevens kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft natuurlijk ook wel altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Beschikbaarheid privacyverklaring

KK Streven kan zijn privacyverklaring wijzigen. De recentste versie van de privacyverklaring is steeds consulteerbaar op de website www.kkstreven.be.  De laatste wijziging gebeurde op 19 juni 2018